New Year's Eve Cruise 2013 on Lake Garda

新年的夏娃克鲁斯 2013 加尔达湖

日期: 十二月 31, 2012 至一月 01, 2013
定时: 到凌晨4点

地点 : 广场贾科莫奥蒂 - Desenzano del Garda的 25015 - 意大利

享受和庆祝的年度黑夜最长的海岸壮观的加尔达湖(Lake Garda). 参加 更多

0 评论 查明 添加到收藏夹